Tag Archives: wimax

ทรูชี้ 3 ปัจจัยหนุนบรอดแบนด์ เร่งคลอดใบอนุญาตไวแม็กซ์

ทรู ชี้ช่องรัฐบาลไม่ควรเน้นลดค่าบริการบรอดแบนด์เพียงอย่าง เดียว แต่ควรจะเร่งออกไลเซนส์ไวแม็กซ์เสริมบรอดแบนด์ทางสาย พร้อมทั้งสนับสนุนพัฒนาคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ และอำนวยความสะดวกในการสร้างโครงข่ายผ่านพื้นที่สาธารณะ

นายนนท์ อิงคุทานนท์ ผู้จัดการทั่วไป Wire-line Broadband Services Business บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ได้เข้าพบผู้บริหารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.)เพื่อชี้แจงและนำเสนอในประเด็น ที่รัฐบาลต้องการผลักดันให้ประชากรในประเทศใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) ด้วยความพยายามหาทางลดค่าบริการให้ Continue reading