วัดขนาดวัตถุในโปรแกรม Blender ง่าย ๆ

วัดขนาดวัตถุในโปรแกรม Blender ง่าย ๆ ด้วย ruler/protractor

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *