Tag Archives: เรียน 3DS MAX basic

เรียน 3DS MAX Architecture Modeling ตัวต่อตัว

หลักสูตร 3DS MAX Architecture Modeling

อบรม 5 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
เรียนจบแล้ว ปรึกษาต่อได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ตามต้องการ

อธิบายถึงการใช้งานโปรแกรม 3DS MAX เพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม เป็นหลักสูตรที่สอนให้ผู้เรียน  สามารถใช้โปรแกรม 3DS MAX เพื่อช่วยในการออกแบบอาคาร  ทั้งภายนอกและภายใน ได้อย่างสวยงามอลังการ  และสมจริง  โดยเนื้อหาจะมุ่งเน้นถึงการใช้คำสั่งต่างๆ ในการขึ้นรูป Model ในงานสถาปัตยกรรม ด้วยเทคนิคพื้นฐาน  และเทคนิคขั้นสูง  ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรูปด้วย Spline , Polygon , Edit Polygon , การใช้ Modifier ต่างๆ , การควบคุมลวดลายด้วย UV Map หลังจากจบหลักสูตรนี้แล้ว  ผู้เรียนจะสามารถขึ้น Model 3D สำหรับงานสถาปัตยกรรม ทั้ง Interior และ Exterior ได้แบบมืออาชีพ

Continue reading