Tag Archives: ความละเอียด

การใช้โปรแกรม 3ds Max

ปัจจุบัน มีการนำ 3ds Max  ไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ มากมาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้การพัฒนาเกม3ds Max ได้กลายมาเป็นเครื่องมือหลักของบริษัทผู้ผลิตเกมทั้งหลาย   ในการพัฒนาเกมขึ้นมานั้น จำเป็นต้องใช้ความเร็วในการทดสอบ
การเล่น และผู้สร้างต้องให้ความใส่ใจในระดับของรายละเอียดในแต่ละฉาก   และนักสร้างเกมส่วนใหญ่พบว่าเครื่องมือการขึ้นรูปของ 3ds Max  ให้อิสระในทำงานได้ดี หุ่นจำลองถูกสร้างขึ้นจาก Polygon ยิ่งใช้ Polygon จำนวนน้อยเท่าไร ก็จะใช้เวลา
ในการ Render น้อยลงเท่านั้น     การสร้างตัวละครและฉากหลังสำหรับเกมนั้น ผู้สร้างจะต้องมีทักษะในการสร้างฉากให้น่าเชื่อถือด้วย Polygon ในจำนวนที่น้อยที่สุด   นักสร้างเกมมัก มีกำหนดเวลาอันสั้น  จึงต้องสร้างผลงานให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ

การใช้โปรแกรม-3ds-Max Continue reading

ลำดับการทำงาน 3D Animation

โครงการสร้าง 3D  Animation  ขนาดใหญ่จะเป็นไปตามลำดับการทำงานที่เฉพาะเจาะจง   แม้แต่โครงการเล็กๆ ที่มีศิลปินเพียง 1 – 2 คนก็ยังใช้ประโยชน์จากการทำงานตามลำดับขั้นที่โครงงานใหญ่ๆ ที่มีความพร้อมสูงใช้กัน โดยอาจจะนำมาใช้เป็นบางส่วนหรือทั้งหมดเลยก็มี

ลำดับการทำงาน 3D Animation

ขั้นตอนก่อนการผลิต Continue reading